fbpx

Lưu trữ thẻ: trừ đàm thấp thuỷ

Bộ Trừ Đàm Thấp Thuỷ Diện Chẩn – Tạ Minh

Bộ huyệt TRỪ ĐÀM THẤP THỦY được tạo ra vào năm 1990. Có ba yếu[...]