Tag Archives: Bộ Giáng Diện Chẩn

Bộ Giáng Diện Chẩn

Khái quát thì bộ Giáng Diện Chẩn có tính chất ngược lại với bộ Thăng[...]